KVIESTINIAI PRANEŠĖJAI

Prof. dr. Juan J. García-Machado  

Pristatymo tema: Last Research in Sustainable Bioeconomy: An Updated Bibliometric Mapping Based on Co-Occurrence Data 

Professor Juan J. García-Machado, University of Huelva, Spain – Head and full professor of Finance at the Department of Financial Economics, Accounting and Operations Management in the Faculty of Business Administration and Tourism. Head of the Research Group in Management and Modelling of Organizations of the Andalusian Plan for Research, Development and Innovation of the Autonomous Government of Andalusia. He received his Ph.D. from the University of Seville in 1994. He has been Head of the Department, Director of several Doctoral Programmes, Member of Scientific Committees, Chairman of the Organizing Committee of the XXVII Annual Conference of the European Academy of Management and Business Economics in 2013, and currently Member of the Senate and the Foundation’s Board of the University of Huelva. Member of the Doctoral Academic Committee of the National Autonomous University of Mexico. Lecturer and Visiting Professor at many universities in Spain, Portugal, Paraguay, Brazil, Mexico, Italy, Denmark, Poland, and United Kingdom. His research interests include, derivative financial markets, banking, financial crisis, risk measuring, online finance, agricultural derivatives, real options, and valuation of firms. His work has been presented in national and international conferences and has been published in refereed journals such as Sustainability, European Journal of Finance, European Review of Management, Innovar Journal of Administrative and Social Sciences, Information Management and Computer Security, International Journal of Electronic Finance, European Research on Management and Business Economics, International Research Journal of Finance and Economics and Spanish Securities Exchange Commission publications. He is a fellow of the European Academy of Management and Business Economics and the Spanish Finance Association.

Prof. dr. Astrida Miceikienė

Pristatymo tema: Aplinkosauginių mokesčių ir socialinės apskaitos tendencijos tvarumo kontekste 

Astrida Miceikienė yra Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė. bei to paties fakulteto Bioekonomikos tyrimų instituto profesorė. A. Miceikienė yra LR Seimo pirmininko pavaduotojos visuomeninė patarėja ir klubo „ŽUA alumnai“ viceprezidentė. Ji yra išrinkta Latvijos žemės ūkio ir miškų mokslų akademijos nare. Astrida Miceikienė yra akredituota LR Žemės ūkio ministerijoje kaip apskaitos ir mokesčių konsultantė ir ekspertė.
Miceikienė yra daugiau nei 90 mokslinių straipsnių autorė arba bendraautorė. Ji yra 2 „H2020“ projektų ekspertė; vieno iš jų partnerio vadovė 2 BP7 programų ekspertė; 2 užsienio bendradarbiavimo plėtros projektų ekspertė. Ji dalyvavo 15 nacionalinių ir verslo užsakomųjų mokslinių tyrimų projektų vykdyme, 7 iš jų vadove, o 8 - eksperte.
Mokslininkė skaitė pranešimus daugiau nei 45 tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje. Ji yra 6 mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narė, 10 konferencijų organizavimo komitetų pirmininkė, 12 organizacinių ir mokslinių komitetų narė.

Prof. dr. Danutė Zinkevičienė

Pristatymo tema: Aplinkosauginių mokesčių ir socialinės apskaitos tendencijos tvarumo kontekste 

Prof. dr. Danutė Zinkevičienė VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų instituto profesorė. 1997 m. Lietuvos žemės ūkio universitete ir Kauno Technologijos universitete įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. Ji buvo Apskaitos ir finansų katedros vedėja 2006-2012 m., mokslinių komitetų nare, tarptautinių mokslinių konferencijų Apskaita ir finansai organizacinio komiteto pirmininke. Šiuo metu  yra Apskaitos ir finansų pirmosios pakopos studijų programos komiteto pirmininke, VDU ŽŪA Tarybos nare, mokslo žurnalo Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos redkolegijos nare. Mokslinių interesų sritys - apskaitos politikos formavimas ir jos įtaka verslo subjektų finansų sprendimams,  turto įkainojimo tyrimai, valdymo apskaitos sistemų tyrimai.  Mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei publikuoti mokslo žurnaluose – “Inžinerinė ekonomika”, “Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos”, “Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai”, “Ekonomika”,  “European Scientific Journal”, “Studies in Agricultural Economics”, “Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos” bei tarptautinių konferencijų straipsnių rinkiniuose “Business Challenges in the Changing Economic Landscape”,Eurasian Economic Perspectives”,Accounting and finance”, “Economic Science for Rural Development”, “Rural Development” ir kt.

Paulius Morkūnas

Pristatymo tema: Ekonomikos lūkesčiai ir verslo kreditavimas: koks paveikslas piešiasi?

Lietuvos banke dirbu ketvirtus metus, o šiuo metu esu Makroprudencinės analizės skyriaus vyriausiasis ekonomistas. Šiame darbe tenka analizuoti ne tik su finansiniu stabilumu susijusius klausimus, bet ir nemažai gilintis į įmonių finansus makro lygiu. Prieš tai teko darbuotis Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriuje, o dar anksčiau įgijau patirties konsultavimo įmonėje. Esu įgijęs finansų krypties magistro laipsnį Amsterdamo universitete, taip pat finansų ekonomikos bakalauro laipsnį Dundee universitete Škotijoje.

Eimantas Gudonis 

Pristatymo tema: Apskaitos būdai ir iššūkiai žemės ūkio sektoriuje

Eimantas dirba „AUGA group“ komandoje nuo pat pirmųjų bendrovės dienų ir šiuo metu yra atsakingas už Finansų departamento veiklą ir bendrovės finansinės informacijos tiekimą bankams bei NASDAQ  Baltic ir Varšuvos vertybinių popierių biržoms. Per šį laiką dirbant „AUGA group“, Eimantas sukaupė didelę įmonių apskaitos ir konsolidavimo procesų tobulinimo ir optimizavimo patirtį, jis taip pat yra atsakingas už finansų skyriaus efektyvumo didinimą, finansinių duomenų, teikiamų suinteresuotosioms šalims, tikslumą ir išsamumą. Ankščiau Eimantas yra dirbęs kompanijoje „PricewaterhouseCoopers“ (PwC) audito ir draudimo departamente.

Daugiau informacijos apie konferencijos kviestinius pranešėjus bus paskelbta vėliau.